Bandkompensator 1G

Technische Daten des Kompensators

Anwendung

  • Standardanwendungen
  • Lüftungstechnik
  • Abgase bei moderaten Temperaturen und Belastungen

Querschnittsansicht


© DEKOMTE de Temple Kompensator-Technik GmbH - all rights reserved