Sitemap | Odcisk | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Polityka firmy


Jakość

Podręcznik QM definiuje jakość polityki DEKOMTE.

DEKOMTE produkuje i dostarcza zgodnie z zakontraktowanymi warunkami, standardami i innymi regulacjami.

Naszym zdeklarowanym celem jest spełnianie wymagań i oczekiwań naszych klientów  w odniesieniu do jakości produktu, punktualności dostawy, elastyczności i niezawodności.

Nasi pracownicy to osoby kreatywne, posiadające wyspecjalizowaną wiedzę i osiągający wysokiej jakości standardy w ich pracy.

Firma pracuje zgodnie z odpowiednim systemem QM.

Cele jakościowe firmy są osobno zdefiniowane i dostępne dla wszystkich. System zarządzania jakością, który spełnia wymagania DIN EN ISO 9001:2008, służy do osiągania wyżej wspomnianych celów.

Wszyscy pracownicy firmy są zaangażowani w ciągłe procesy doskonalenia oraz są szkoleni zgodnie z zarządzeniami i procedurami systemu  QM.

Zarządzanie firmą jest całkowicie podporządkowane jakości dlatego wdraża swoją politykę na wszystkich etapach tak aby pracownicy rozumieli ją i popierali.

Kadra zarządzająca ustaliła QM (Manager do spraw jakości).


Bezpieczeństwo

Intencją firmy jest praca wykonywana zgodnie z odpowiednimi warunkami/założeniami statutowymi oraz z wszystkimi uzasadnionymi środkami ostrożności powziętymi w celu uniknięcia ryzyka zagrażającego pracownikom, kontrahentom czy członkom opinii publicznej.

Personel zarządzający i nadzorujący jest odpowiedzialny za wdrażanie tej polityki w firmie, musi także zapewnić, że względy bezpieczeństwa i zdrowotne są zawsze priorytetowe.

Wszyscy pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do współpracy z firmą przy wdrażaniu polityki. Muszą również zapewnić, że ich własna praca, na tyle na ile jest to rozsądne i praktyczne, jest wykonywana bez ryzyka.

Zarząd firmy mianował Dyrektora do spraw zdrowia i bezpieczeństwa ze szczególną odpowiedzialnością za zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę socjalną. Każda przeszkoda działająca przeciw wdrożeniu polityki bezpieczeństwa powinna być zgłoszona do wyżej wspomnianego dyrektora.

Kadra zarządzająca i inny personel będą monitorować działanie polityki bezpieczeństwa. Aby wspierać swoich pracowników w tej dziedzinie firma mianowała Doradcę ds. bezpieczeństwa, którego zadaniem jest kontrolować stanowiska pracy oraz doradzać w zakresie odpowiednich warunków zawartych w poszczególnych klauzulach statutu.

Sprawozdanie z polityki firmy będzie wystawione na pokaz we wszystkich miejscach i na wszystkich stanowiskach pracy.

DEKOMTE spełnia wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z certyfikatem VCA* wersja 2004/4.

 

 

 


Środowisko naturalne

Cele

DEKOMTE  jest świadoma swojej odpowiedzialności za zapewnienie, że wszelkie działania firmy nie będą sprzeczne z żadną klauzulą zawartą w statucie oraz z żadnymi zasadami, którymi kierują się jej klienci. Wszystko to w odniesieniu do utrzymania bezpiecznego i satysfakcjonującego otoczenia.

Za wdrożenie tych praktyk odpowiedzialni są dyrektorzy, nadzorcy oraz pracownicy wraz z współpracownikami.

Oczekujemy a jednocześnie zachęcamy wszystkich pracowników do współpracy jeśli chodzi o umożliwienie nam wywiązania się z naszych nakazów i obowiązków.

Metody kontroli

W celu stosowania się do odpowiedzialności firmy, będziemy przestrzegać wszystkich odpowiednich zasad w tym regulacji zawartych w statucie oraz wszelkiej polityki naszych klientów i procedur z poza naszej firmy.

Wywóz wszelkich materiałów i czynników zanieczyszczających będzie monitorowana i kontrolowana. Wszelkie przypadkowe wycieki będą odnotowane wraz z podjęciem odpowiednich i natychmiastowych działań mających na celu naprawę wyrządzonych szkód.

Procedury nagłych wypadków dotyczące potencjalnie niebezpiecznych materiałów zostały szczegółowo opisane w odpowiednich arkuszach oceny danych COSHIH.

Przewóz jakiegokolwiek kontrolowanego budynku lub odpadów z rozbiórki będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami dotyczącymi sposobu przewożenia odpadów i ich ilości (przepisy 1991) oraz z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (przepisy 1991).

Utylizacja odpadów będzie się zawsze odbywać zgodnie z zasadami panującymi w danym regionie.

W każdym przypadku należy zajmować się odpadami w jasno określony i kontrolowany sposób.