Sitemap | Imprint | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Analýzy v místě (provozu)

DEKOMTE používá nejnovější zařízení a metody, které se v oblasti výpočetní techniky a kompenzátorové branži používají. S jejich pomocí se rozšiřuje i vývoj produktů. Použití náročných FEA a CFD-metod spolu s 2-D-konstrukční metodou umožňuje spojení teoretických a empirických znalostí a jejich zapracování.

Formou samostatné technické služby DEKOMTE nabízí zpracování specifikací, výběrových řízení a odporných posudků.


Verifikace provozních parametrů

Požadavky na provozní podmínky se v  mnoha provozech se v průběhu času mění v závislosti na vztazích na trhu. V provozních cyklech v elektrárenských provozech vedou zvýšené požadavky zvláště rychle k únavě potrubních systémů. Ovlivňují také tkaninu a upevňovací systém kompenzátorů. Tepelné analýzy za provozu zařízení mají proto zvláštní význam s ohledem na izolace a styčné plochy (rozhraní). Délkové změny, které uspořádání potrubního systému a provoz zařízení ovlivňují, musí být zjištěny a s ohledem na jejich působení vyhodnoceny. Zhodnocení provozního zařízení s ohledem na vybavení a modifikace se projeví i v základních parametrech, které musí být dodrženy, aby byla zaručena dlouhá životnost jednotlivých komponent zařízení.

DEKOMTE ověřuje provozní parametry pro poskytnutí odpovídající provedení kompenzátoru.


Analýza pohybu tkaninového kompnezátoru    

Analýza délkových změn (posuvů)

DEKOMTE zaměstnává inženýry, kteří zpracovávají své poznatky, nová zhodnocení technických specifikací zařízení a validaci konstrukčních dat. Aby mohla být zajištěna dlouhá životnost a spolehlivost náhradních dílů, je nutné zjistit a určit délkové změny a posuvy u jednotlivých komponent a stavebních částí zařízení.

Každé provozní zařízení podléhá stárnutí. V tomto procesu musí být prověřovány všechny komponenty a pozice potrubního systému. Výsledky těchto kontrol je nutno zahrnout do specifikací funkčních požadavků, které jsou kladeny na kompenzátor.


Otázky, zaměřené na souvislosti s navazujícím potrubním systémem

Prověřujeme celý potrubní systém. Abychom mohli promítnout dosah možných problémů do navrhování kompenzátorů, je třeba klást konstruktivní otázky z širší perspektivy.

Podpěry, výztuhy, patky a závěsy určují možnosti posuvů a zatížení, kterým je kompenzátor během provozu vystaven. Naproti tomu působí reakční síly kompenzátoru zpět na okolní komponenty zařízení.

Cílem našich konstruktérů a vývojářů je, poskytnou zákazníkovi řešení kompenzátorových konstrukcí v rámci celého pohledu jejich provozního nasazení.

Naše zákazníky pravidelně informujeme, o pozitivních efektech, které nastaly po zabudování DEKOMTE kompenzátorů. Tak dochází řidčeji než dříve k protržení nebo otevření kompenzátorů.

DEKOMTE poskytuje kontrolu při montáži ta, aby se kompenzátory sladily s potrubím.


Provedením analýzy DEKOMTE vizualizuje řešení kompenzátoru pro zákazníka.

Technické zprávy a konstrukční analýzy

Sestavení detailní a precizní technické zprávy je nutné, aby mohly být sděleny důvod, hloubka a výsledná expertiza, kterými DEKOMTE k řešení inženýrských problémů v provozním zařízení přistupovalo.

Použití metod výpočetní techniky zabezpečuje rozhodujícím způsobem představení problému a jeho řešení, komunikaci představené technologie a obsažení základní diskuse se zákazníkem.